Obvestila Gorenjski tisk d.d.

Obvestila Gorenjski tisk d.d.

prva stran  /  Obvestila Gorenjski tisk d.d.

 

Sklepi 13. skupščine

18.
dec 07
» Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenjski tisk, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. ... «

Obvešča


delničarje in javnost o sprejetih sklepih 13. skupščine delničarjev, ki je bila dne 17. decembra 2007.

Skupščina, na kateri so prisotni zastopali 88,19 % kapitala z glasovalno pravico, je po izvolitvi delovnih organov skupščine in v prisotnosti notarja (1. točka dnevnega reda), sprejela naslednja sklepa:

Pod 2. točko dnevnega reda:
Predčasno, pred iztekom mandata skupščina odpokliče člane nadzornega sveta: Franca Križaniča, Deana Mikoliča in Franca Lotriča.

Pod 3. točko dnevnega reda:
Za člane nadzornega sveta se izvolijo Kristina Kobal, Marko Mohar in Matjaž Satler. Mandat članov nadzornega sveta traja 4 leta in prične teči 18.12.2007. S tem dnem preneha mandat odpoklicanim članom nadzornega sveta.

Protipredlogi na skupščini niso bili podani. Napovedane izpodbojne tožbe ni bilo. Obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si

Sklic 13. skupščine

12.
dec 07
» Na podlagi določb ZGD-1 in ZTFI uprava družbe skladno s 7.3. členom statuta sklicuje 13. skupščino delničarjev, ki bo v ponedeljek 17. decembra 2007, ob 8.00, v sejni sobi na sedežu družbe – Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. ... «

Obvestilo o seji nadzornega sveta

12.
nov 07
» Nadzorni svet družbe Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj, se je dne 9.11.2007 sestal na svoji 18. redni seji. ... «
Nadzorni svet je potrdil zapisnik prejšnje seje.

Nadzorni svet se je seznanil z dokapitalizacijo Trubarja kot večinskega lastnika družbe.

Nadzorni svet je obravnaval sklenitev pogodbe z odložnimi pogoji o nakupu 24.328 navadnih delnic izdajatelja EGP Embalažno grafično podjetje d.d., Kidričeva cesta 82, Škofja Loka, kar predstavlja 98,16 % osnovnega kapitala izdajatelja. Uprava ocenjuje, da bodo odložni pogoji realizirani v naslednjih dveh mesecih.

Nadzorni svet je sprejel odstopno izjavo, ki jo je na lastno željo podala predsednica družbe ga. Kristina Kobal. Za novega predsednika družbe je imenoval g. Aleksandra Troho.

Sporočilo bo od dne 12.11.2007 objavljeno tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si.

Obvestilo o rezultatih 12. skupščine 27.8.2007

29.
avg 07
» Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenjski tisk, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj ... «

Obvešča


delničarje in javnost o sprejetih sklepih 12. skupščine delničarjev, ki je bila dne 27. avgusta 2007. Skupščina, na kateri so prisotni zastopali 91,88 % kapitala z glasovalno pravico, je po izvolitvi delovnih organov skupščine in v prisotnosti notarja (1. točka dnevnega reda), sprejela naslednje sklepe:

Pod 2. točko dnevnega reda:

1. Bilančni dobiček na dan 31.12. 2006 znaša 203.510.045,90 SIT (849.232,37 EUR).
2. Iz čistega dobička za leto 2006 se izplačajo dividende v višini 40,74 SIT (0,17 EUR) na delnico delničarjem, ki bodo dva delovna dneva po skupščini vpisani v delniško knjigo pri KDD. Dividende se izplačajo v 60 dneh po sklepu skupščine.
3. Ostanek bilančnega dobička se ne razporedi.
4. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.

Pod 3. točko dnevnega reda:


Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2007 imenuje Revizijski center d.o.o., družba za revizijo, Ul. Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

Pod 4. točko dnevnega reda:

Izplačajo se nagrade nadzornemu svetu v skupnem bruto znesku 21.786 EUR v breme poslovnih stroškov.

Protipredlogi na skupščini niso bili podani. Napovedane izpodbojne tožbe ni bilo.
Obvestilo bo objavljeno najmanj 7 dni na spletni strani www.go-tisk.si

Prva objava informacij o pomembnih deležih po ZTFI

07.
jul 07
» Na podlagi 2. odstavka 573. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (Ur.l. RS, št.67/07, z dne 27.7.2007) družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj, objavlja naslednja sporočila: ... «
a) obvestilo o pomembnih deležih

V skladu s 1. odstavkom 573. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov (Ur.l. RS št.67/07 z dne 27.7.2007) smo dne 11.10.2007 prejeli naslednji obvestili:

- družba Trubar, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 6, Kranj, nas je obvestila, da je na dan 10.10.2007 imetnica 742.518 delnic družbe Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj, kar predstavlja 77,08 odstotkov glasovalnih pravic omenjene družbe;
- družba EGP Embalažno grafično podjetje d.d., Kidričeva cesta 82, Škofja Loka nas je obvestila,
da je na dan 9.10.2007 imetnica 121.324 delnic družbe Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova 6,
Kranj, kar predstavlja 12,59 odstotkov glasovalnih pravic omenjene družbe.

b) obvestilo o lastnih delnicah

Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj, ima na dan 11.10.2007 41 lastnih delnic.

c) obvestilo o skupnem številu delnic z glasovalno pravico

Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj, ima na dan 11.10.2007 963.308 kosovnih delnic z glasovalno pravico.

To obvestilo bo od dneva objave objavljeno tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si.


Strani:

Osebna izkaznica

GORENJSKI TISK,
grafična dejavnost, d.d.


Skrajšana firma:
Gorenjski tisk, d.d.

Naslov:
Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, Slovenija

Kontakti:

Telefon: +386 (0)4 2016 300 - n.c.
                  2016 330 - tajništvo
Faks:  +386 (0)4 2016 301 - tajništvo
E-pošta:tajnistvo@go-tisk.si(tajništvo predsednika uprave)
Spletna stran:www.go-tisk.si/obvestila_dd

Osnovni podatki:

Matična številka:5048915
Šifra dejavnosti:18.120
Leto ustanovitve:1953
Številka vpisa v sodni register:1/00094/00 pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod številko sklepa SRG 96/00005 z dne 29.03.1996
Osnovni kapital:4.019.984,14 EUR

Povprečno število zaposlenih v letu 2010:5

Upravni odbor:

Marko Mohar, predsednik
Davor Vlahek, namestnik
Tomas Vucurevic

Dodatno

Obvestila delniške družbe Gorenjski tisk d.d. Kje se nahajamo?