Obvestila Gorenjski tisk d.d.

Obvestila Gorenjski tisk d.d.

prva stran  /  Obvestila Gorenjski tisk d.d.

 

Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica 17. skupščine delničarjev

02.
feb 10
» Skupno število delnic družbe Gorenjski tisk d.d. na dan sklica skupščine znaša 963.349. Delnic z glasovalno pravico je 963.308. ... «
Družba ima le en razred delnic in sicer delnice z oznako GTKG.

Sklic 17. skupščine

29.
jan 10
» Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 7.3. člena statuta uprava družbe GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d. sklicuje 17. skupščino delničarjev, ki bo v torek, dne 02.02.2010 ob 9. uri, v sejni sobi na sedežu družbe Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. ... «

Pravice delničarjev

20.
dec 09
» PRAVICE DELNIČARJEV po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur.L RS št. 42/2006, 10/2008, 68/2008, 42/2009) ... «

Obvestilo o pomembnih deležih

18.
dec 09
» Skladno s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj objavlja naslednje obvestilo o spremembi pomembnih deležev: ... «
Družba Trubar, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 6, Kranj je dne 17. 12. 2009 obvestila družbo, da je dne 15. 12. 2009 pridobila 742.517 delnic družbe Gorenjski tisk d.d. z oznako GTKG, in je po tej pridobitvi imetnik 742.518 delnic oz. 77,08 % glasovalnih pravic.

Obvestilo bo od dneva objave najmanj pet let na vpogled tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si.

Vmesno poročilo poslovodstva

13.
nov 09
» VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA družbe Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj za obdobje od 1. 7. 2009 do dneva objave poročila. ... «
Strani:

Osebna izkaznica

GORENJSKI TISK,
grafična dejavnost, d.d.


Skrajšana firma:
Gorenjski tisk, d.d.

Naslov:
Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, Slovenija

Kontakti:

Telefon: +386 (0)4 2016 300 - n.c.
                  2016 330 - tajništvo
Faks:  +386 (0)4 2016 301 - tajništvo
E-pošta:tajnistvo@go-tisk.si(tajništvo predsednika uprave)
Spletna stran:www.go-tisk.si/obvestila_dd

Osnovni podatki:

Matična številka:5048915
Šifra dejavnosti:18.120
Leto ustanovitve:1953
Številka vpisa v sodni register:1/00094/00 pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod številko sklepa SRG 96/00005 z dne 29.03.1996
Osnovni kapital:4.019.984,14 EUR

Povprečno število zaposlenih v letu 2010:5

Upravni odbor:

Marko Mohar, predsednik
Davor Vlahek, namestnik
Tomas Vucurevic

Dodatno

Obvestila delniške družbe Gorenjski tisk d.d. Kje se nahajamo?