Obvestila Gorenjski tisk d.d.

Obvestila Gorenjski tisk d.d.

prva stran  /  Obvestila Gorenjski tisk d.d.

 

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

24.
apr 09
» Uprava in Nadzorni svet družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj, podajata izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb, ki je bil sprejet dne 18. 3. 2004, s spremembami in dopolnitvami z dne 14. 12. 2005 in dne 5. 2. 2007 (v nadaljevanju: Kodeks) in je javno dostopen v slovenskem naslovu http://www.ljse.si. ... «

Revidirano letno poročilo 2008

19.
apr 09
» Družba Gorenjski tisk d.d. je objavila revidirano letno poročilo za leto 2008. ... «
Za prenos datoteke kliknite tukaj.

Obvestilo - odgovor družbe na izjavo POP TV

14.
jan 09
» Obvestilo na odgovor družbe na izjavo POP TV. ... «
Dokument se nahaja v priponki. Za prenos kliknite tukaj.

Obvestilo o pomembnih deležih

28.
jul 08
» Skladno s 124. čl. Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI) družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, obvešča, da je ... «
- dne 28.7.2008 prejela obvestilo družbe PUH d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana, da je na dan 21.7.2008 odsvojila 56.900 delnic družbe Gorenjski tisk d.d. z oznako GTKG, in ni več imetnik delnic izdajatelja.

- dne 24.7.2008 prejela obvestilo družbe KIG d.d., Zagorica 18, IG, da je dne 18.7.2008 pridobila 56.900 delnic družbe Gorenjski tisk d.d. z oznako GTKG, in s tem postala imetnik 6,07 % delnic z glasovalno pravico.

To obvestilo bo od dneva objave na vpogled tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si.

Sklepi 15. skupščine

30.
maj 08
» Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenjski tisk, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj ... «

Obvešča


delničarje in javnost o sprejetih sklepih 15. skupščine delničarjev, ki je bila dne 29. maja 2008.

Skupščina, na kateri so prisotni zastopali 82,21 % delnic z glasovalno pravico, je po izvolitvi delovnih organov skupščine in v prisotnosti notarja (1. točka dnevnega reda), sprejela naslednje sklepe:

Pod 2. točko dnevnega reda:
Bilančni dobiček znaša 1.418.509,49 EUR in ostane nerazporejen. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.

Pod 3. točko dnevnega reda:
Za revizorja družbe za poslovno leto 2008 se imenuje KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8 A, Ljubljana.

Pod 4. točko dnevnega reda:

Skupščina z dnem 29.05.2008 razreši dva člana nadzornega sveta: Edvarda Jurjevca in Kristino Kobal.
Skupščina za 4 leta izvoli dva člana nadzornega sveta: Davorja Vlahka in Martina Konteja. Novoizvoljena člana nadzornega sveta svoj mandat nastopita z dnem izvolitve.

Napovedane izpodbojne tožbe ni bilo.
Obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si
Strani:

Osebna izkaznica

GORENJSKI TISK,
grafična dejavnost, d.d.


Skrajšana firma:
Gorenjski tisk, d.d.

Naslov:
Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, Slovenija

Kontakti:

Telefon: +386 (0)4 2016 300 - n.c.
                  2016 330 - tajništvo
Faks:  +386 (0)4 2016 301 - tajništvo
E-pošta:tajnistvo@go-tisk.si(tajništvo predsednika uprave)
Spletna stran:www.go-tisk.si/obvestila_dd

Osnovni podatki:

Matična številka:5048915
Šifra dejavnosti:18.120
Leto ustanovitve:1953
Številka vpisa v sodni register:1/00094/00 pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod številko sklepa SRG 96/00005 z dne 29.03.1996
Osnovni kapital:4.019.984,14 EUR

Povprečno število zaposlenih v letu 2010:5

Upravni odbor:

Marko Mohar, predsednik
Davor Vlahek, namestnik
Tomas Vucurevic

Dodatno

Obvestila delniške družbe Gorenjski tisk d.d. Kje se nahajamo?