Obvestila Gorenjski tisk d.d.

Obvestila Gorenjski tisk d.d.

prva stran  /  Obvestila Gorenjski tisk d.d.

 

Letni dokument 2008

29.
maj 08
» Družba Gorenjski tisk d.d. je izdala letni dokument 2008. ... «
Za prenos dokumenta kliknite tukaj.

Razširitev dnevnega reda

21.
maj 08
» Razširitev dnevnega reda sklicane 15. skupščine delničarjev družbe Gorenjski tisk d.d., ki bo dne 29.05.2008 ob 9.00. uri na sedežu družbe – Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. ... «
V zvezi z objavljenim sklicem 15. skupščine delničarjev družbe Gorenjski tisk d.d., Kranj predsednik družbe dopolnjujem objavo v Ur. L. RS št. 41/2008 z dne 25.04.2008 na podlagi zahtevka delničarja Mohar Satler Investicije d.d., Ljubljana za razširitev dnevnega reda v skladu z 298/I. členom ZGD-1.

Delničar Mohar Satler Investicije d.d., Cankarjeva 7, Ljubljana, dne 28.04.2008 imetnik 9,59% delnic družbe Gorenjski tisk d.d., Kranj, je dne 28.04.2008 zahteval razširitev dnevnega reda 15. skupščine Gorenjski tisk d.d., Kranj, sklicane za dne 29.05.2008, katere sklic je bil objavljen v Ur. L. RS št. 41/2008 z dne 25.04.2008, s predlogom sklepa pod novo četrto točko dnevnega reda, kot sledi:

»Predlagatelj zahteva, da se dnevni red 15. skupščine delničarjev družbe Gorenjski tisk d.d., Kranj, ki je bila objavljena v Ur. L. RS št. 41/2008 z dne 25.04.2008, razširi in dopolni z novo 4. točko dnevnega reda, ki se glasi:

»4. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta družbe«

Predlog sklepa:
1. Z dnem 17.07.2008 se zaradi poteka mandata razreši član nadzornega sveta družbe Edvard Jurjevec, ki je bil imenovan na 9. skupščini delničarjev družbe dne 15.07.2004
2. Skupščina družbe imenuje Davorja Vlahka za člana nadzornega sveta družbe. Štiriletni mandat novoizvoljenega člana prične teči dne 17.07.2008.

Obrazložitev:


Delničar Mohar Satler Investicije d.d., Ljubljana predlaga razširitev dnevnega reda z glasovanjem o predlaganemu sklepu glede razrešitve in imenovanja članov nadzornega sveta iz razloga učinkovitosti in ekonomičnosti. Mandat članu nadzornega sveta Edvardu Jurjevcu namreč poteče v kratkem času, to je v mesecu in pol, po sklicani skupščini, zato je smiselno, da se brez nastajanja nepotrebnih dodatnih stroškov že na sklicani skupščini imenuje novega člana nadzornega sveta družbe. Predsedniku družbe tako zgolj iz potrebe po imenovanju novega člana
nadzornega sveta ne bo potrebno sklicati še ene skupščine.«

Gorenjski tisk d.d., Kranj
Predsednik družbe
Aleksander Troha

Sklic 15. skupščine

20.
maj 08
» Na podlagi 7.3. člena statuta in skladno z veljavno zakonodajo uprava družbe sklicuje 15. skupščino delničarjev, ki bo v četrtek, 29. maja 2008 ob 9. uri, v sejni sobi na sedežu družbe – Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj. ... «
Za ogled dokumenta kliknite tukaj.

Povzetek letnega poročila 2007

24.
apr 08
» Družba Gorenjski tisk d.d. je izdala povzetek letnega poročila 2007. ... «
Za prenos kliknite tukaj.

Letno poročilo 2007

11.
apr 08
» Družba Gorenjski tisk d.d. je izdala letno poročilo za leto 2007. ... «
Za prenos letnega poročila kliknite tukaj.
Strani:

Osebna izkaznica

GORENJSKI TISK,
grafična dejavnost, d.d.


Skrajšana firma:
Gorenjski tisk, d.d.

Naslov:
Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, Slovenija

Kontakti:

Telefon: +386 (0)4 2016 300 - n.c.
                  2016 330 - tajništvo
Faks:  +386 (0)4 2016 301 - tajništvo
E-pošta:tajnistvo@go-tisk.si(tajništvo predsednika uprave)
Spletna stran:www.go-tisk.si/obvestila_dd

Osnovni podatki:

Matična številka:5048915
Šifra dejavnosti:18.120
Leto ustanovitve:1953
Številka vpisa v sodni register:1/00094/00 pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod številko sklepa SRG 96/00005 z dne 29.03.1996
Osnovni kapital:4.019.984,14 EUR

Povprečno število zaposlenih v letu 2010:5

Upravni odbor:

Marko Mohar, predsednik
Davor Vlahek, namestnik
Tomas Vucurevic

Dodatno

Obvestila delniške družbe Gorenjski tisk d.d. Kje se nahajamo?