Obvestila Gorenjski tisk d.d.

Obvestila Gorenjski tisk d.d.

prva stran  /  Obvestila Gorenjski tisk d.d.

 

Obvestilo o sklepih skupščine

04.
mar 08
» Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja sklepe 14. skupščine delničarjev družbe, ki je bila dne 3. marca 2008. ... «

Sprejeti sklepi skupščine


Skupščina, na kateri so prisotni zastopali 84,14 % delnic z glasovalno pravico, je po izvolitvi delovnih organov skupščine in v prisotnosti notarja (1. točka dnevnega reda), sprejela naslednji sklep:

Pod 2. točko dnevnega reda:
Skupščina dovoljuje upravi skleniti pogodbo za odkup zemljišča Surovine Kranj.

Protipredlogi na skupščini niso bili podani.

Napovedane izpodbojne tožbe

Napovedane izpodbojne tožbe ni bilo.

Obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si

Obvestilo o pomembnih deležih 27.2.2008

27.
feb 08
» Skladno s 124. čl. Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI) družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, obveša, da je: ... «
- dne 25.2.2008 prejela obvestilo družbe Nufin d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 3, Kranj, da je na dan 21.2.2008 odsvojila 50.000 delnic družbe Gorenjski tisk d.d., z oznako GTKG, tako da je po odsvojitvi imetnik 5.028 delnic GTKG oz. 0,53 odstotkov delnic z glasovalno pravico.

- dne 22.2.2008 prejela obvestilo družbe PUH d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana, da je dne 21.2.2008 postala imetnica 50.000 delnic družbe Gorenjski tisk d.d., z oznako GTKG, kar predstavlja 5,19 odstotkov delnic z glasovalno pravico.

To obvestilo bo od dneva objave na vpogled tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si.

Obvestilo o pomembnih deležih 21.2.2008

21.
feb 08
» Skladno s 124. čl. Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI) družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, obvešča, da je dne 20.2.2008 prejela obvestilo družbe Nufin d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 3, Kranj, da je na dan 17.2.2008 postala imetnica 53.639 delnic družbe Gorenjski tisk d.d., z oznako GTKG, kar predstavlja 5,57 odstotkov delnic z glasovalno pravico. ... «
To obvestilo bo od dneva objave na vpogled tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si.

Obvestilo

14.
feb 08
» Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj skladno s 106. čl. ZTFI objavlja, da je pogodba o nakupu 24.328 delnic izdajatelja EGP Embalažno grafično podjetje d.d., Kidričeva cesta 82, Škofja Loka zaradi nezmožnosti izpolnitve razvezana. ... «
Sporočilo bo od dne 14.2.2008 objavljeno tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si.

Sklic 14. skupščine

07.
feb 08
» Na podlagi določb ZGD-1, ZTFI in 4.odstavka 47. člena ZPre-1, uprava družbe skladno s 7.3. členom statuta sklicuje. ... «
Strani:

Osebna izkaznica

GORENJSKI TISK,
grafična dejavnost, d.d.


Skrajšana firma:
Gorenjski tisk, d.d.

Naslov:
Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, Slovenija

Kontakti:

Telefon: +386 (0)4 2016 300 - n.c.
                  2016 330 - tajništvo
Faks:  +386 (0)4 2016 301 - tajništvo
E-pošta:tajnistvo@go-tisk.si(tajništvo predsednika uprave)
Spletna stran:www.go-tisk.si/obvestila_dd

Osnovni podatki:

Matična številka:5048915
Šifra dejavnosti:18.120
Leto ustanovitve:1953
Številka vpisa v sodni register:1/00094/00 pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod številko sklepa SRG 96/00005 z dne 29.03.1996
Osnovni kapital:4.019.984,14 EUR

Povprečno število zaposlenih v letu 2010:5

Upravni odbor:

Marko Mohar, predsednik
Davor Vlahek, namestnik
Tomas Vucurevic

Dodatno

Obvestila delniške družbe Gorenjski tisk d.d. Kje se nahajamo?