Obvestila Gorenjski tisk d.d.

Obvestila Gorenjski tisk d.d.

prva stran  /  Obvestila Gorenjski tisk d.d.

 

Obvestilo o pomembnih deležih

06.
feb 08
» Skladno s 124. čl. Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI) družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, obvešča, da je dne 5.2.2008 prejela naslednja obvestila: ... «
- obvestilo družbe Trubar, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 6, Kranj, da je dne 30.1.2008 odsvojila 742.517 delnic družbe Gorenjski tisk d.d., z oznako GTKG, tako da je po odsvojitvi imetnik 1 delnice GTKG oz. 0,00 % deleža delnic z glasovalno pravico;

- obvestilo družbe Terca d.o.o. Šentrupert, Šentrupert 124, Šentrupert, da je dne 30.1.2008 pridobila 178.204 delnic družbe Gorenjski tisk d.d., z oznako GTKG in postala lastnik 18,49 % deleža delnic z glasovalno pravico;

- obvestilo družbe First d.o.o. Trebnje, Baragov trg 1, Trebnje, da je dne 30.1.2008 pridobila 178.204 delnic družbe Gorenjski tisk d.d., z oznako GTKG in postala lastnik 18,49 % deleža delnic z glasovalno pravico;

- obvestilo družbe PAPIR SERVIS, d.d., Ljubljana, Pod ježami 3, Ljubljana da je dne 30.1.2008 pridobila 178.204 delnic družbe Gorenjski tisk d.d., z oznako GTKG in postala lastnik 18,49 % deleža delnic z glasovalno pravico;

- obvestilo družbe Flooring d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 317, Ljubljana – Šentvid, da je dne 30.1.2008 pridobila 178.204 delnic družbe Gorenjski tisk d.d., z oznako GTKG in postala lastnik 18,49 % lastnik deleža delnic z glasovalno pravico;

To obvestilo bo od dneva objave na vpogled tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si.

Prejem obvestila o prevzemni nameri

05.
feb 08
» Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Kranj objavlja naslednje sporočilo: ... «
Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj obveša delniarje in morebitne vlagatelje, da je dne 1.2.2008 prejel obvestilo o prevzemni nameri, ki ga je v imenu in za račun prevzemnika PAPIR SERVIS Podjetje za predelavo odpadkov, d.d. Ljubljana, Pod ježami 3, Ljubljana poslala Factor banka d.d., Ljubljana , da namerava prevzemnik skladno z določili ZPre-1 dati prevzemno ponudbo za vrednostne papirje ciljne družbe Gorenjski tisk, d.d.

Gorenjski tisk, d.d. je skladno s 25. členom ZPre-1 dne 5.2.2008 pisno obvestil Agencijo za trg vrednostnih papirjev, da med upravo družbe in prevzemnikom ni bilo nobenih dogovorov ali pogajanj glede prevzema.

To sporočilo bo od 5.2.2008 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.go-tisk.si.

Obvestilo o seji nadzornega sveta

29.
jan 08
» Nadzorni svet družbe Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj, je na 1. redni seji dne 28.1.2008 potrdil zapisnik izredne seje z dne 18.12.2007 in sprejel poslovni načrt družbe za poslovno leto 2008 z dopolnitvami. Uprava pripravi čistopis poslovnega načrta. ... «
Obvestilo bo od dneva objave na vpogled tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si.

Obvestilo o pomembnih deležih

25.
jan 08
» Skladno s 124. čl. Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI) družba Gorenjski tisk, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj, obvešča, da je prejela naslednja obvestila: ... «
dne 23.1.2008 obvestilo družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 82, Škofja Loka, da je dne 18.1.2008 odsvojila 28.939 delnic družbe Gorenjski tisk d.d., z oznako GTKG, tako, da je po odsvojitvi imetnik 92.385 delnic GTKG, kar predstavlja 9,59 % delež delnic z glasovalno pravico;

- dne 23.1.2008 obvestilo družbe Mohar Satler Investicije d.d., Cankarjeva 7, Ljubljana, da je dne 21.1.2008 pridobila 92.385 delnic družbe Gorenjski tisk d.d., z oznako GTKG, in postala 9,59 % lastnik deleža delnic z glasovalno pravico;

- dne 25.1.2008 obvestilo družbe EGP Embalažno grafično podjetje d.d. Škofja Loka, Kidričeva cesta 82, Škofja Loka, da je dne 21.1.2008 odsvojila 92.385 delnic družbe Gorenjski tisk d.d., z oznako GTKG, in ni več imetnik delnic izdajatelja.

To obvestilo bo od dneva objave na vpogled tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si.

Obvestilo o seji nadzornega sveta

19.
dec 07
» Nadzorni svet družbe Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova 6, Kranj, je na izredni seji dne 18.12.2007 za predsednika nadzornega sveta izvolil g. Marka Moharja ter na podlagi 5. člena statuta družbe določil pravne posle, za katere mora uprava pridobiti poprejšnje soglasje nadzornega sveta. ... «
Obvestilo bo od 19.12.2007 objavljeno tudi na spletni strani družbe www.go-tisk.si.
Strani:

Osebna izkaznica

GORENJSKI TISK,
grafična dejavnost, d.d.


Skrajšana firma:
Gorenjski tisk, d.d.

Naslov:
Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, Slovenija

Kontakti:

Telefon: +386 (0)4 2016 300 - n.c.
                  2016 330 - tajništvo
Faks:  +386 (0)4 2016 301 - tajništvo
E-pošta:tajnistvo@go-tisk.si(tajništvo predsednika uprave)
Spletna stran:www.go-tisk.si/obvestila_dd

Osnovni podatki:

Matična številka:5048915
Šifra dejavnosti:18.120
Leto ustanovitve:1953
Številka vpisa v sodni register:1/00094/00 pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod številko sklepa SRG 96/00005 z dne 29.03.1996
Osnovni kapital:4.019.984,14 EUR

Povprečno število zaposlenih v letu 2010:5

Upravni odbor:

Marko Mohar, predsednik
Davor Vlahek, namestnik
Tomas Vucurevic

Dodatno

Obvestila delniške družbe Gorenjski tisk d.d. Kje se nahajamo?